Hvad skadesreduktion betyder for mig?

Af 
Tine M. Nielsen

socialrådgiver

At arbejde skadesreducerende i behandlingsregi betyder først og fremmest for mig, at der er tale om en værdineutral tilgang. At det ikke er op til mig at tage moralsk stilling til, hvordan den der sidder ved siden af mig skal leve sit liv. Jeg kan have en mening om det, men den tilstræber jeg at holde for mig selv.
Vil den der søger min hjælp have min mening, eller rettere i denne professionelle sammenhæng, min vurdering, søger jeg at basere min vurdering på den tilgængelige viden, herunder evidens, jeg har tilegnet mig gennem tiden. 
En del af den helt basale viden jeg indtil nu har tilegnet mig, og som man vist også kan sige, at der er evidens for, er at der ikke er overvejende succes med en generel behandlingsmæssig målsætning omhandlende varig stoffrihed, særligt ikke for opioidafhængige og der er heller ikke lige umiddelbare tegn der tyder på, at rusmidler er ikke-eksisterende i nær fremtid!
Så det handler også om pragmatisme. Hvordan og hvor kan vi iværksætte tiltag, der rent faktisk afhjælper oplevede problemer ikke bare på sigt, men her og nu. Jeg tænker så ikke blot på de gængs opfattede skadesreducerende tiltag, såsom sprøjte- og kanyleudlevering, fixerum eller substitutionsbehandling eller andre såkaldte lavtærskeltilbud, men generelt i viften af tilbud, hvor skadereduktion også bør indeholde ”højtærskeltilbud” for de, som kan profitere af dette. Med højtærskeltilbud mener jeg tilbud af principielt tilsvarende karakter, som man traditionelt tilbydes, hvis man kommer med en målsætning om stoffrihed. Det er ikke et enten eller men et både og.
Værdineutraliteten skal også gerne betyde at det er den enkeltes målsætning, der er det styrende element for den behandlingsmæssige tilgang. Og det kan ligeså vel være et mål om stoffrihed, der må betegnes som den ultimative form for skadesreduktion, som det kan være at arbejde med at reducere stofindtag eller injektion eksempelvis, vedligeholde status quo helbredsmæssigt for at forebygge en forværring af nuværende tilstand, ligesom der kan arbejdes på forskellige niveauer med talrige andre psykosociale følgevirkninger af et stofbrug.
I den skadesreducerende tænkning, som jeg repræsenterer, er det endvidere væsentligt at der som et element i indsatsen også arbejdes med de skadevirkninger, der følger i kølvandet på det stoffrie paradigmes dominans. Det være sig i behandlingsregi, i kontakten til andre dele af det offentlige og private hjælpeapparat som i det omgivende samfund.
Så i bund og grund handler den skadesreducerende indsats i behandlingsinstitutionerne om interventioner på forskellige niveauer i relation til den enkeltes problemkompleks med fokus på hvad der har effekt og med den vigtige pointe at der iværksættes individuelle tiltag som alle regnes for lige vigtige og lige ”gode”.

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur